Loading

Polityka Prywatności

Dane kontaktowe

W jaki sposób EKOPLON wykorzystuje dane osobowe?

Dane osobowe to informacje takie jak na przykład: imię i nazwisko, adres, data urodzenia lub numer konta. EKOPLON gromadzi ww. dane osobowe osób, które np. wysyłają do nas wiadomości e-mail, kontaktują się w celach handlowych, pozostawiają informacje w postaci listów, czy wiadomości u zatrudnionych w naszej firmie pracowników. Jednocześnie gromadzimy dane osobowe w kontekście nawiązania potencjalnych relacji  biznesowych z kontrahentami.

Jakie dane osobowe przetwarza EKOPLON?

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:

Imię, nazwisko i inne informacje o tożsamości,

Gromadzimy imiona, nazwiska, tytuły, formy adresów, informacje o płci, adresy pocztowe, adresy e-mail i określone informacje związane np. z zapytaniami ofertowymi czy też aplikacjami (CV) składanymi za pośrednictwem stron rekrutacji.

Dane związane z komunikacją

Rejestrujemy otrzymywane wiadomości e-mail, komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych i preferencje dotyczące komunikacji. Dotyczy to na przykład subskrypcji lub anulowania subskrypcji naszych newsletterów, jak również preferencji ich otrzymywania. W celu obsługi zapytań czy też reklamacji przetwarzamy także dane osobowe telefonicznie wprowadzając je do naszej bazy danych.

Dane gromadzone podczas korzystania z naszej strony internetowej

Możemy rejestrować adres IP, typ przeglądarki internetowej, informacje o systemie operacyjnym, witrynę, z której nastąpiło przekierowanie, sposób zachowania w witrynie, lokalizację i wykorzystanie aplikacji użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. W celu lepszego dopasowania treści gromadzimy także dane za pośrednictwem plików cookie i porównywalnych technologii podczas wizyt na naszej stronie internetowej.

Dane związane z wykorzystaniem mediów społecznościowych

W zależności od ustawień mediów społecznościowych użytkownika.

Dane osobowe gromadzone w procesach rekrutacyjnych

W rekrutacji wykorzystujemy tylko te dane, które są niezbędne w procesie zatrudnienia. Należą do nich: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, powody aplikowania do pracy w EKOPLON,  CV, listy referencyjne, dane o charakterze ocen.

Sposób gromadzenia danych w EKOPLON

Gromadzimy dane osób, które nabywają nasze produkty, pozostawiają swoje dane kontaktowe na naszej stronie internetowej (formularze kontaktowe), aplikują do pracy wykorzystując naszą stronę internetową, subskrybują newsletter, uczestniczą w naszych konkursach lub akcjach promocyjnych.
Gromadzimy je za pośrednictwem plików cookie i porównywalnych technologii. Więcej informacji można znaleźć w: Zasadach dotyczących plików cookie.
W zależności od ustawień mediów społecznościowych użytkownika, możemy otrzymywać informacje od właściciela serwisu społecznościowego.
W szczególnych przypadkach udostępniamy również dane osobowe osobom trzecim:

jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy (dane osoby będącej stroną tejże umowy),

jeżeli wymagają tego przepisy prawa, postanowienie sądu lub nakaz właściwego organu nadzorczego,

gdy kierujemy się dobrem publicznym lub kieruje się nim osoba trzecia,

gdy otrzymamy zgodę na udostępnienie.

Niniejsze Zasady ochrony prywatności nie mają zastosowania wobec witryn internetowych stron trzecich, które są dostępne za pośrednictwem odnośników z naszej strony internetowej.

Cele gromadzenia danych osobowych w EKOPLON

EKOPLON przetwarza dane osobowe:

w celu realizacji umów i utrzymywania bieżących relacji z klientami, dostawcami i innymi odpowiednimi osobami, w celu aktualizacji ich danych i realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów - utrzymanie ww. relacji jest niezbędne do prowadzenia naszej działalności biznesowej,

w celu realizacji rozliczeń z kontrahentami - dane dotyczące płatności, zobowiązań, faktur VAT, rachunków bankowych - jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów,

ze względu na potrzebę nawiązania relacji biznesowych i realizacji działań marketingowych. Robimy to poprzez naszą stronę internetową, z wykorzystaniem zawartych tam formularzy. Cel ten realizują także nasi pracownicy przeprowadzający wizyty handlowe - utrzymanie działań tego typu jest niezbędne do utrzymania działalności biznesowej,

w celu utrzymania komunikacji z naszymi Kontrahentami, przekazywania im dopasowanych informacji na temat produktów lub usług - za pośrednictwem newslettera, mediów społecznościowych, wiadomości o charakterze listów, w tym e-mail,

w celu prowadzenia analiz dotyczących jakości usług i produktów, jakości pracy naszych jednostek organizacyjnych,

w celu realizacji procesów rekrutacyjnych - wykorzystujemy w tym działaniu stronę internetową oraz oprogramowanie zarządzania procesem rekrutacyjnym.

EKOPLON chroni przechowywane dane

Podjęliśmy i podejmujemy niezbędne kroki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą lub użyciem niezgodnie z prawem. Szkolimy naszych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. Dane osobowe są przez Ekoplon przechowywane tak długo, jak długo jest to wymagane do realizacji celów wymienionych w Zasadach ochrony prywatności lub w zakresie niezbędnym do przestrzegania przepisów prawa i regulacji oraz do rozstrzygania sporów.

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy - Użytkowników

zgoda, rezygnacja, anulowanie subskrypcji i prawo do wyrażenia sprzeciwu,

rezygnacja użytkownika, w dowolnej chwili, z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail (newsletter),

wykorzystanie praw przysługujących na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym prawa dostępu do swoich danych, prawa do sprostowania swoich danych osobowych, prawa do usunięcia swoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawa do przeniesienia danych oraz prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych.

 

Możesz zadać pytanie lub wysłać żądanie dotyczące Twoich danych osobowych.
Kontakt z IODO za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl

 

Pliki do pobrania

Nasze marki